Lo naiximén del nostre parlá

Y diu que...
Deu va aná per lo mon repartín llengues... Vatres parlareu fransés... Vatres en inglés tos entendreu...
Y així un pais y un atre pais, una regió y un atra regió va aná dixán instrucsions de com tenien que parlá tot lo mon.
Al final de tot va arribá al Matarraña y un paisá li va preguntá... Deu!!! y... aquí en que idioma parlarem???
Deu se va quedá pensan un momen, pos es que ya habie repartit tots los idiomes posibles... Y va di...
Aquí parleu com bullgueu!!! Y així va naixe lo chapurriau.

Per Juan Siurana (Rafels)
Me podeu escriure a chapurriat@gmail.com

jueves, 13 de diciembre de 2018

miércoles, 12 de diciembre de 2018

Cansoneta per a Nadal (Villancico)


San Josep se fa vellet y no pot puija la escala
Matarem un coderet per a tota la semana.
Vindran los pastorets a sopa de bona gana
Anirán a dormí a la palliseta blana.
Un toque lo violí latre toque la viola
Ay quina musiqueta mes bonaa!!!

Per... Teresa Adell Lombarte (Beseit)

Dichos per al fret


Per a Nadal cada ovella al seu corral.

Per... Carmen Latorre (Beseit)


Nadal al sol
Semana Santa al foc.

Per... Mayte Albiol Benages (Valderrobres)


Ara ve Nadal mingarem tarrons y
en la guitarreta cantarem cansons.

Per... Fernando Tejetor Giro (Beseit)


Per a nadal un pas de pardal

Per... Olga Celma Simó (La Fresneda)


Per a Sant Antoni un pas de dimoni
y per a Santa María, hora y micha creix lo dia

Per... Maria Jesús Micolau García (La Portellada)


Per a San Esteve un de llebre

per Añ Nou, un de bou;
per Sant Silvestre,
per la porta o la finestra;
y pels Reis, burro és qui no u coneix.

Per... Fernando Tejedor Giro (Beseit)
martes, 11 de diciembre de 2018

Cuento avarisios


Ñavie una vegada un pobre que se dedicae a aná per los pobles a demaná...
Pom pom... ¿quí es?... ¿Me podríe doná la caridad?...
Com a naquella casa eren mol pobres sol li van doná un sigró... Que poc! (va pensá).
A la hora de aná a misa se nen va cap a la iglesia y va dixá lo sigró damún de un pedris fora de la iglesia; al ixí de la misa una gallina que anae solta per lo carré se lo habíe minchat. Per o ell de allí no sen anae sense lo sigró o... sense la gallina que portae lo sigró dins, per que se lo habie minchat. No valie gaire lo sigró, pero ere de ell y ere lo únic que teníe.
Al final se va emportá la gallina, per que lo sigró no li podien torná.
Al día siguien la mateixa operasió que lo día de avans. Va torná al poble y a la casa que li van doná posada ñabie un tosino que va fe festeta de la pobra gallina, per que se lo va trapiñá. Ara lo pobre en la mateixa cansó va demaná lo tosino. Al final tan fort se va posá que li van tindre que doná lo tosino.
Va marchá a demaná a un atre poble y al traspondre lo sol va fe cap a casa de una chen mol bona que li van tindre que doná un bou que tenien per que este se va minchá lo tosino. Marche en lo bou cap a un atre poble y se va desvindre a la hora de misa, pare a una casa y los demane que li guardon lo bou, mentres está ell a la iglesia.
Mare de Deu Siñó... a naquella casa, ñabie una chiqueta dolenta... marche lo pobre y la chiqueta li diu a sa mare... Mare... si puguera minchá feche de bou me apañaria. La mare li va doná lo gust a ver si se apañae de verdad.
Cuan lo tarugo del pobre va torna a per lo bou... Lo bou o la chiqueta... Se nen va du a la chiqueta dins del seu morral y per lo camí la fee cantá dienli... "Canta surró que si no te pego un coscorró". La chiqueta cantae compodie, encara que plorae, pensán en sa mare.
Va sentís la chiqueta de salvá la pell, per que va escoltá com entrae a casa de sa tía, per que la va coneixe en la veu... La mateixa cansó... Lo pobre li va demaná que li guardare lo surró mentres anae a misa. La tia va sentí gañí dins lo morral y al ubril va coneixe a la nevoda.
La trau del morral y pense... Estaríe be que la chiqueta se li tornare un cante ple de aigua y se enduguere un bon chasco.
En lo cante se nen va aná lo pobre caminan cap a un atre poble. Per lo camí no fee mes que dili al cante... Canta per a mi! y com es natural no cantae dingú. Tot enfadat per que no cantae, agarre lo morral y lo atapix contra una roca y al momen, chorros de aigua a enterra bañanu tot.
Lo pobre va torná a se pobre com cuan va ixí de casa y la chiqueta va torná a casa en sa mare y es que com diu lo refran... La avarisia trenque lo sac.                      Per... Mari Carmen Mulet (Arnes)

viernes, 7 de diciembre de 2018

Poesia al chapurriau "COSETA MENUDA"

                                                                           
Ña una vida que vol escomensá
una coseta menuda vull contá
sá produit lo naisimen
ya formes part de la gen

los teus ulls tan menudets
y que ditets tan monets
y eixos mofletes, !que mofletes!
una de les coses mes monetes

tamé ai vist uns pebets
que están mol ben formadets
y vaya que dos manetes
que tens tan blanquetes

eres lum que escomense a brillá
vida que escomense a respirá
eres una boleta de ternura
tot puresa, una hermosura

la teua venguda a segut una bendisió
pera natros la noticia milló
mos inunde un sentimen de alegria
que se vorá reforsat a cada dia

ya eres un de natros
entre tots farem que avansos
natros no sol te criarem
si no que tamé te guiarem

creiserás, en algo gran te convertirás
y lo que tam enseñat, recordará
algo farás,natural, sense buscau
y es parlá lo nostre chapurriau

es una de les coses que tam enseñat
que la nostra gen te am pasat
aquí sempre am parlat així
y així tu tamé, vols seguí

al creise as comprengut
que algunes paraules ya san perdut
pero que entre tots am de reacsioná
pos encara ñan moltes que conservá

eres menudet y te farás gran
eres lo futuro que natros tenim davan
procurarem que te pugue arribá
aquella llengua que mos van dixá

allí aon visques sempre recordarás
les primeres paraules que dirás
que vas naise a la terra del chapurriau
y sempre conten voldrás recordau

y serás ric pos tindrás tans valós
que te faran una persona de les millós
los valós de una gran terra
una de les millós terres de España.                                            Per... Juan Carlos Abella (Valderrobres)

viernes, 30 de noviembre de 2018

Poesia... Yo seré vell

Cuán yo siga vell
segú quel meu cos cambiará
se anirá arrugan la pell
y lo cor mes poc a poc anirá

tamé fallará la vista
de prop ya no voré bé
aixo no es mes que una pista
de lo que a partí de ara me vé

de pel men quedará mol poc
y tindré una mica mes de fret
ma asentaré a la voreta del foc
que allí tindré lo meu raconet

lo cos se anirá deterioran
mes coses escomensaran a fallá
será mol temps que porten treballan
son coses que yá no se podrán arreglá

tot en mí anirá perden
sol una cosa aumentará
será lo amor per la meua gen
es algo que creiserá y creiserá

vull sé un aguelo valen
de la meua vellesa podé disfrutá
ojalá que mai perdega lo coneisimen
y en dignidat podela afrontá

la experiencia que má donat la vida
en los meus la vull compartí
es milló que sigue compartida
y que se quedo per aquí

coses que en vida tenim que fé
donem tot lo amor que tinguem
no faiguem lo mal, fem lo bé
demostrem als demés quels volem

lo que faiguem en vida quedará
y tot lo amor que donarem
es lo que la gen sempre recordará
encara que paso y paso lo temps.                                      Per... Juan Carlos Avella (Valderrobres)

lunes, 26 de noviembre de 2018

Cansons Verdes

Les chiques de Valderrobres mingen abadeixo en suc 
y davall de les faldetes tenen un muixó pelut.

Per... Fernando Tejedor Giro (Beseit)

Les sagales de Beseit.
Sa pareixen a una col.
Quels lleves les cuatre fulles.
Y los quede lo troncho sol.

Per... Enrique Diego Segurana Cema (Valderrobres)

domingo, 25 de noviembre de 2018

Cansoneta bachillera

Les chiques de Valderrobres
Son moltes y bachilleres
Sempre que pase un chic guapo
Se asomen per les boteres.

Per... Enrique Diego Segurana Cema (Valderrobres)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...